ปัจจุบันกรมธนารักษ์ได้ทำการปรับปรุงเว็บไซต์
สำหรับเผยแพร่ราคาประเมินใหม่ โดยสามารถเข้าใช้งานระบบใหม่ได้ที่


http://property.treasury.go.th/pvmwebsite